چند رسانه
اخبار استان

پایگاه خبری- تحلیلی خبرچگنی،  ازسال1391 تا کنون درشهرستان چگنی مشغول به فعالیت شده و  تلاش نموده تا با تهیه اخبار این شهرستان و  اطلاع رسانی به مردم روند ارتباطات برای توسعه شهرستان را سرعت بخشد. این رسانه درمرام نامه خود، حفظ اصالت خبر، روشنی و شفافیت، صحت و درستی وگزارش کامل وقایع روز شهرستان و استان و کشور را جای داده است.

ما مراقبت از منافع ملي، مصالح مردم و باورهاي ايماني جامعه را وظيفه خود مي‌دانیم و با رويكرد «مردم‌مدارانه‌» واقعيت‌هاي اجتماعي را رصد مي‌كنیم.
نقد جدي و اصولي را عنصر زاينده يك جامعه پويا مي‌دانيم و نگاه حزبي، پوسته‌اي - گروه گرايانه - يگانگي و طايفه‌اي را در برابر منافع ملي برنمي‌تابيم.
پيشرفت، سربلندي و سعادت كشور را در گرو وحدت و يكپارچگي ملي، دادگري و خردورزي مي‌دانيم و اميدواريم بتوانيم در راه گسترش و نيرومند‌سازي اثربخش باشيم.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمد ملکی